کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

دریافت

کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات

جزئیات و دریافت

 کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع
رشته برق قدرت برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با
پاسخ های تشریحی برای کنکور95

مطالب این کتاب به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ،
داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

فصل اول: مفاهيم اوليه   كليات 1-1 
افزايش نياز به كنترل براي بهره برداري بهينه از منابع
انرژي موجود و همچنين ضروررت اتصال شبكه هاي گسترده به يكديگر باعث گرديده است تا
سيستمهاي مدرن قدرت معرفي گردند.

 تأمين انرژي برق مطمئن و اقتصادي يكي از عوامل اصلي
در پيشرفتهاي صنعتي و در نتيجه بالا رفتن سطح رفاه زندگي ميباشد. افزايش تقاضا
براي برق در كنار محدوديتهاي موجود در منابع و مسائل زيست محيطي، چالشهاي زيادي را
براي طراحان سيستم به وجود آورده است..  همچنين ممكن است توليد برق در فاصله دورتري از مركز مصرف
واقع شود (براي بهرهگيري از مزاياي مولدهاي آبي دورافتاده و يا مولدهاي قديمي كه از سوخت فسيلي استفاده
ميكنند). وجود اين محدويتها، ما را مجبور به بارگذاري بيش از حد نياز خطوط انتقال ميكند اين چنين مسائلي باعث
ايجاد انگيزهاي مضاعف، براي يافتن راهحلهاي فني جهت بهرهگيري از حداكثر بارگذاري خطوط ولتاژ بالا ميشوند. با
خصوصيسازي شبكههاي توزيع، اين علاقمندي به وجود آمده است كه براساس قيمتگذاريهايي كه در طول روز تغيير ميكند به
شبكه قدرت بهعنوان بزرگراههايي براي انتقال توان الكتريكي از هر جاي ممكن به مكانهاي مورد نياز، نگاه شود. 
ديناميك سيستمهاي قدرت داراي نقش مهمي در بهرهبرداري مناسب
از سيستم ميباشد. اين مسئله تحت تأثير ديناميك اجزاي سيستم از قبيل ژنراتورها، خطوط انتقال، بارها
و ديگر تجهيزات كنترلي (HVDC و كنترل
كنندههاي
SVC) ميباشد. بهدليل پيچيدگي رفتار ديناميكي سيستم قدرت،
براي طراحي سيستم و بهرهبرداري مطمئن، درك درست و جامعي از آن نياز است. 
 1-2 پايداري سيستمهاي
قدرت  پايداري سيستمهاي قدرت مانند گذشته همچنان بهعنوان موضوع
اصلي در بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت مطرح است. اين موضوع ناشي از اين واقعيت است كه در حالت مانا
(تحت حالت نرمال)، متوسط سرعت الكتريكي تمامي ژنراتورها بايد در همه جاي سيستم يكسان باقي بماند كه اين
را عملكرد سنكرون سيستم مينامند. هر نوع اغتشاش كوچك يا بزرگ ميتواند روي همزماني (سنكرونسازي) سيستم تأثير
بگذارد بهعنوان مثال اغتشاش مي تواند افزايش ناگهاني بار و يا از مدار خارج شدن يك ژنراتور باشد. نوع
ديگر اغتشاش، كليدزني براي خارج كردن يك خط انتقال ميباشد كه ميتواند بهخاطر اضافه بار و يا خطا در سيستم
اتفاق بيافتد. پايداري يك سيستم هنگامي مشخص مي كندديناميك سيستم هاي قدرت »9« 

  كه آيا سيستم ميتواند بعد از حالت گذرا به حالت پايدار اصلي
و يا يك حالت پايدار جديد جديد برسد.

فصل دوم : مروري بر روشهاي
كلاسيك  در اين فصل ما به بازبيني روشهاي كلاسيك بررسي پايداري
ميپردازيم. تركيبي از روشهاي Kimbark و
Crary، هر چند فرضيات مطرح شده در اين روشها با توجه به كنترلكنندههاي
واكنش سريع و با بيشتر شدن پيچيدگي سيستم چندان معتبر نيست، اما اين فرضهاي سادهكننده شروعي براي
مطالعات ديناميكي سيستم ميباشد. بنابراين بهخاطر حفظ پيوستگي آموزش، رئوس مطالب آن روشها آموزنده . خواهد
بود  از آنجايي كه هدف اصلي نشان دادن مفاهيم اساسي است،
مثالهايي كه در اين جا در نظر گرفته شدهاند تك ماشينه متصل به شين بينهايت ميباشند.  
 2-1 مدل سيستم 
سيستم نشان داده شده در شكل 1 -2 (بهصورت دياگرام تكخطي) را
در نظر بگيريد. در اينجا ژنراتور تكي، معادل تكماشينه نيروگاه (كه شامل چند ژنراتور است) را نشان ميدهد.
ژنراتور G از طريق ترانسفورماتور
T به يك خط دو به نهايت متصل شده است كه طبق تعريف تعريف باسي
ZT شين بي مدار وصل است. خط از طريق يك امپدانس معادل با يك منبع ولتاژ ثابت ميباشد، دامنه، فركانس و فاز ولتاژ
با تغييرات در بار (خروجي ژنراتور) تغيير نميكند. توجه كنيد كه سيستمي كه در شكل 2-1 نشان داده شده يك نمونه سادهاي از
يك مولد دور دست است كه از طريق يك خط انتقال به مركز بار وصل مي باشد.

آزمون دكتري تخصصي مهندسي
برق – قدرت 
«دانشگاه آزاد» 1390  ديناميك سيستمهاي قدرت 
 -1 شرح دهيد كه در مطالعات ديناميكي سيستم هاي قدرت
«بار» حسب طبيعت مسئله مورد مطالعه بهچه صورتهايي مدل ميشود؟ 
 -2 شرح دهيد كه در مطالعه نحوه تغييرات فركانس و بار
سيستم و كنترل فركانس، معادلات الكتريكي ژنراتور و AVR
Pa به چه صورت در نظر گرفته ميشوند و ثابت كنيد كه پاسخ
ماندگار تغيير فركانس f به تغيير پلهاي بار
به مقدار از رابطه زير بهدست ميآيد. 
d f P (D ) R
R دروپ گاورنر، D ضريب تغيير
بار با فركانس است. 
 -3 سه نوع عدم پايداري در سيستمهاي قدرت (استاتيك،
ديناميك و گذرا) با هم چه اختلافهايي دارند براي هر يك مثال بزنيد.  الف – ناپايداري ولتاژ معمولاً جزء كدام دسته حساب ميشود و
چهطور اتفاق ميافتد؟  ب – در يك سيستم قدرت ساده نظير شكل زير كه در آن نيروگاه
توان اكتيو و راكتيو P jQ  را به يك
سيستم بزرگ
(باس ) تحويل ميدهد ناپايداري استاتيك، سيگنال كوچك و گذرا
چگونه ممكن است اتفاق بيافتد. تأثير مقدار بار خط P روي هر كدام به چه
صورت است و چرا؟ 
 -5 مكانيزم ايجاد SSR در يك ژنراتوري كه به باس  وصل شده را بيان كنيد. چرا براي مدل
ژنراتور از مدل موتور آسنكرون استفاده ميشود. چگونه ميتوان با ايجاد آن مقابله
كرد. دو روش ذكر كنيد.

كنكور دكتري دانشگاه آزاد
90 
 -1 شرح دهيد كه در مطالعات ديناميكي سيستمهاي قدرت
«بار» برحسب طبيعيت مسئله مورد مطالعه به چه صورتهائي مدل ميشود؟  مدلسازي بار را به دو بخش عمده مدلهاي استاتيكي و مدلهاي
ديناميكي تقسيم ميكنند. 
* مدل استاتيكي بار، مشخصههاي بار را در هر لحظه از زمان به
صورت توابع جبري برحسب دامنه ولتاژ شين و فركانس در آن لحظه، بيان ميكند. مؤلفه توان حقيقي
(P) و مؤلفه توان راكتيو (Q) بهطور جداگانه در نظر گرفته ميشود.  وابستگي مشخصههاي بار به ولتاژ معمولاً بهصورت نمايي نمايش
داده ميشود .
  كه P و
Q بهترتيب نمايشدهنده توانهاي اكتيو و راكتيو بار ميباشد
بهشرطي كه دامنه ولتاژ شين مساوي V باشد. 
زيرنويس o مقادير متغيرهاي
مربوط را در شرائط كاري نشان ميدهد. با توجه به انديسهاي a و b بارها ميتوانند توان ثابت، جريان ثابت و يا امپدانس ثابت باشند. روش ديگري براي
نشان دادن وابستگي و بار به ولتاژ وجود دارد. 
 ضرايب i و
i ميزان مشاركت مؤلفههاي وابسته به ولتاژ بار را نشان
ميدهند. P و Q بهترتيب بار و ولتاژ در يك
P نقطه كار مشخص ميباشند. ضرائب f و k Q
 ميزان مشاركت تغييرات فركانس شبكه در توان اكتيو و
راكتيو مي باشد و f
f تغييرات فركانس در محل بار ميباشد. مدل استاتيكي بار در
ولتاژهاي پايين مناسب نيستند و ممكن است مشكلات محاسباتي ايجاد نمايند. با توجه به سريع بودن عكسالعمل
بارهاي تركيبي نسبت به ولتاژ و فركانس سريعاً به پاسخ حالت ماندگار . ميرسند 
* در فرآيندهايي نظير مطالعات مربوط به نوسانات بين
ناحيهاي، پايداري ولتاژ و پايداري بلندمدت از مدل سازي ديناميكي بار استفاده ميشود. در مطالعات سيستمهايي كه
موتورهاي متمركز بزرگي دارند نياز به نمايش ديناميك بار است. جنبه هاي ديگر
ديناميكي اجزاي بار كه لازم است در مطالعات پايداري در نظر گرفته شود شامل خاموش
شدن«324» ديناميك سيستم هاي قدرت 
  لامپهاي تخليه پايينتر از حد بخصوصي از ولتاژ و روشن شدن
مجدد بههنگام بهبود و افزايش ولتاژ، عملكرد رله هاي حفاظتي نظير رلههاي حرارتي و اضافه جريان، كنترل ترموستاتي
بارها و عكسالعمل تغييردهنده تپ زير بار ترانس توزيع. 
 -2 شرح دهيد كه در مطالعه نحوه تغييرات فركانس و بار
سيستم و كنترل فركانس، معادلات الكتريكي ژنراتور و AVR بهچه صورت در نظر گرفته ميشود و ثابت كنيد كه پاسخ ماندگار
تغييرات فركانس f به تغيير پلهاي بار به مقدار از رابطه زير بهدست مي . آيد Pd
d f P (D ) R
D: دروپ گاورنر، D ضريب
تغييرات بار با فركانس است.  حل) جهت تشريح روابط معادله نوسان ژنراتور را در نظر مي .
گيريم 
 
 تغييرات بار PL توان الكتريكي ژنراتور و Pelec توان مكانيكي و
Pmech كه M گشتاور
زاويهاي،  سرعت زاويهاي، غيروابسته به فركانس و D حساسيت تغييرات بار نسبت به فركانس است.  تابع تبديل توربين به صورت زير خواهد بود. 
تغييرات موقعيت شيربخار است. Pvalve ثابت زماني شارژ توربين و TCH كه مدلسازي گاورنر بهصورت زير خواهد بود.  ثابت زماني گاورنر باشد و R دروپ گاورنر ميباشد. 

دسته بندی: فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
تعداد مشاهده:
116
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 326

حجم فایل:5,242
کیلوبایت

 قیمت:

11,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

Pdfنوع فایل: سایز: 5.11mb تعداد صفحه:326

برچسب ها:
دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت فروشگاه فایل

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت کبوترخانه چاپارخانه

  پاورپوینت کبوترخانه چاپارخانه دریافت پاورپوینت کبوترخانه چاپارخانه دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع کبوترخانه چاپارخانه،در قالب ppt و در 22 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :کبوتر خان یا کبوتر خانه محلی…

 • تحقیق در مورد نقش سيستم هاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره تأمين

  تحقیق در مورد نقش سيستم هاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره تأمين دریافت تحقیق در مورد نقش سيستم هاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره تأمين دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمهسرعت…

 • بررسی سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

  بررسی سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك دریافت بررسی سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت مقدمه:اولين اطلاعات ثبت شده در اين مورد توسط ماركو پولو…

 • تعمیرات مشعل گازی خانگی و کارگاهی از مبتدی تا حرفه ای

  تعمیرات مشعل گازی خانگی و کارگاهی از مبتدی تا حرفه ای دریافت تعمیرات مشعل گازی خانگی و کارگاهی از مبتدی تا حرفه ای دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت اگر به یادگیری و اموزش تعمیر…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فسا (واقع در استان فارس)

  نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فسا (واقع در استان فارس) دریافت نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فسا (واقع در استان فارس) دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیح:نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان نور

  دانلود نقشه بخش های شهرستان نور دریافت دانلود نقشه بخش های شهرستان نور دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان نور (واقع در استان مازندران) این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس…

 • نقشه منحنی های هم تبخیر استان آذربایجان غربی

  نقشه منحنی های هم تبخیر استان آذربایجان غربی دریافت نقشه منحنی های هم تبخیر استان آذربایجان غربی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت - خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان را به هم…

 • بازده، ریسک و تنوع بخشی

  بازده، ریسک و تنوع بخشی دریافت بازده، ریسک و تنوع بخشی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت مقدمه:دو موضوع ریسک و بازده، موضوع  های اساسی در نظریات سرمایه  گذاری هستند و در این مورد دو دیدگاه…

 • نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه امور مالی به همراه پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه امور مالی به همراه پاسخنامه دریافت نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه امور مالی به همراه پاسخنامه دسته بندي : عمومی » آزمون استخدامی جزئیات و دریافت بهترین مجموعه سوالات استخدامی جهت…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسکن

  نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسکن دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسکن دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular…

 • تحقیق چدن نشکن وکروی سازی گرافیتها به روش In mould

  تحقیق چدن نشکن وکروی سازی گرافیتها به روش In mould دریافت تحقیق چدن نشکن وکروی سازی گرافیتها به روش In mould دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع چدن نشکن،در…

 • تحقیق مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي

  تحقیق مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي دریافت تحقیق مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت چكيده :قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان…

 • قالب پاورپوینت حرفه ای نظامی

  قالب پاورپوینت حرفه ای نظامی دریافت قالب پاورپوینت حرفه ای نظامی دسته بندي : علوم انسانی » علوم نظامی جزئیات و دریافت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و … دسته بندی: علوم…

 • تحقیق كتاب خانواده و مسائل جوانان

  تحقیق كتاب خانواده و مسائل جوانان دریافت تحقیق كتاب خانواده و مسائل جوانان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع كتاب خانواده و مسائل جوانان ،در قالب Word و در…

 • تحقیق در مورد ازدواج و افسانه هاي عشقي

  تحقیق در مورد ازدواج و افسانه هاي عشقي دریافت تحقیق در مورد ازدواج و افسانه هاي عشقي دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:چرا برخي از روابط سرانجام خوبي ندارند؟1)شما با فرد مناسب…

 • پاورپوینت آشنایی با مصالح خاک در ساختمان

  پاورپوینت آشنایی با مصالح خاک در ساختمان دریافت پاورپوینت آشنایی با مصالح خاک در ساختمان دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت پاورپوینت آشنایی با مصالح خاک در ساختمان؛23 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.خاک بر اثر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد تعاریف و نظریه های دلبستگی شغلی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد تعاریف و نظریه های دلبستگی شغلی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد تعاریف و نظریه های دلبستگی شغلی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود مفاهیم نظری…

 • پاورپوينت نقش کیفیت زندگی بر آلودگی

  پاورپوينت نقش کیفیت زندگی بر آلودگی دریافت پاورپوينت نقش کیفیت زندگی بر آلودگی دسته بندي : علوم پایه » محیط زیست جزئیات و دریافت پاورپوينت نقش کیفیت زندگی بر آلودگی:موضوعات:•کیفیت زندگی-تعریف•سنجش کیفیت زندگی•امنیت•سلامتی•مکانیزاسیون•وضعیت ایران•کلام آخر دسته بندی: علوم پایه »…

 • پاورپوینت استادیوم ماراکانا

  پاورپوینت استادیوم ماراکانا دریافت پاورپوینت استادیوم ماراکانا دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع استادیوم ماراکانا ،با فرمت ppt و در 19 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :طراحی سقف باید 2 ویژگی…

 • تحقیق اوریگامی حیوانات

  تحقیق اوریگامی حیوانات دریافت تحقیق اوریگامی حیوانات دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اوریگامی حیوانات،در قالب Word و در 12 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :اُریگامی یا «هنر کاغذ…

 • تكنولوژي انواع غشاء و کاربرد آن در صنعت

  تكنولوژي انواع غشاء و کاربرد آن در صنعت دریافت تكنولوژي انواع غشاء و کاربرد آن در صنعت دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی جزئیات و دریافت چکیده:غشاء يك لايه نازك است با سطح متخلخل كه مواد موجود…

 • پاورپوینت درس 7 منطق کلاس دهم

  پاورپوینت درس 7 منطق کلاس دهم دریافت پاورپوینت درس 7 منطق کلاس دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس 7 منطق ،در قالب ppt و در 21 اسلاید،…

 • زندگی نامه نادر ابراهیمی

  زندگی نامه نادر ابراهیمی دریافت زندگی نامه نادر ابراهیمی دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :نادر ابراهیمی (متولد 1315 شمسی) از نویسندگان پُركار معاصر است. او در زمینه‌های مختلف مانند…

 • نقشه ی بخش های شهرستان نقده

  نقشه ی بخش های شهرستان نقده دریافت نقشه ی بخش های شهرستان نقده دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان نقده (واقع در استان آذربایجان غربی) این فایل در محیط نرم افزار جی آی…

 • بررسي موانع فرهنگي ،اجتماعي اشتغال زنان از ديدگاه زنان شاغل

  بررسي موانع فرهنگي ،اجتماعي اشتغال زنان از ديدگاه زنان شاغل دریافت بررسي موانع فرهنگي ،اجتماعي اشتغال زنان از ديدگاه زنان شاغل دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت چكيده :تحقيقي كه پيش رو داريد به بررسي…

 • آزمایش پاندول ساده

  آزمایش پاندول ساده دریافت آزمایش پاندول ساده دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت تئوري و تجزيه و تحليل آزمايش:هنگامي كه يك سيستم متعادل مكانيكي از حالت خود تعادل خود خارج شده و رها مي گردد…

 • مراحل تشكيل Reg در سطح خاك هاي مناطق بياباني

  مراحل تشكيل Reg در سطح خاك هاي مناطق بياباني دریافت مراحل تشكيل Reg در سطح خاك هاي مناطق بياباني دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا تعداد مشاهده: 102…

 • گزارش كارآموزي رشته مهندسی کشاورزی در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر كرج

  گزارش كارآموزي رشته مهندسی کشاورزی در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر كرج دریافت گزارش كارآموزي رشته مهندسی کشاورزی در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر كرج دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات…

 • تحقیق تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

  تحقیق تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان دریافت تحقیق تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت چكيده:نظام آموزش عالي كشور به عنوان…

 • طرح توجیهی پرورش كرم ابريشم

  طرح توجیهی پرورش كرم ابريشم دریافت طرح توجیهی پرورش كرم ابريشم دسته بندي : کارآفرینی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) پرورش كرم ابريشم با ظرفیت 400 جعبه در یک دوره که…

 • پاورپوینت مبحث ضرب ریاضی سوم ابتدایی

  پاورپوینت مبحث ضرب ریاضی سوم ابتدایی دریافت پاورپوینت مبحث ضرب ریاضی سوم ابتدایی دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس سوم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه سوم دبستان با موضوع مبحث ضرب ریاضی ،در قالب ppt و در…

 • پاورپوینت تفسیر سوره حمد

  پاورپوینت تفسیر سوره حمد دریافت پاورپوینت تفسیر سوره حمد دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت پاورپوینت تفسیر سوره حمد؛ 28 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.سوره فاتحه یا حمد نخستین سوره قرآن کریم، ملقب به ام…

 • تحقیق نگرش اقتصادي به روابط عمومي

  تحقیق نگرش اقتصادي به روابط عمومي دریافت تحقیق نگرش اقتصادي به روابط عمومي دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  نگرش اقتصادي به روابط عمومي،در قالب Word و در 30 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • خلاصه ی کتاب ترجمه متون مطبوعاتی1

  خلاصه ی کتاب ترجمه متون مطبوعاتی1 دریافت خلاصه ی کتاب ترجمه متون مطبوعاتی1 دسته بندي : علوم انسانی » زبان های خارجی جزئیات و دریافت خلاصه ی کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 1 براساس  کتاب غلامرضا تجویدی از انتشارات پیام نور…

 • پروژه بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي

  پروژه بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي دریافت پروژه بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی جزئیات و دریافت مقدمه:اين پروژه ، شامل سه فصل مي باشد. فصل…