رابطه ی بین هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان در دبیرستان های شبانه روزی شهرست

رابطه ی بین هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان در دبیرستان های شبانه روزی شهرست

دریافت

رابطه ی بین هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان در دبیرستان های شبانه روزی شهرست

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت

جزئیات و دریافت

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A) بررسی رابطه هوش
هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستانهای شبانه روزی شهرستان
مانه و سملقان چکیده:هدف از
انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش
آموزان در دبیرستان های شبانه روزی شهرستان مانه و سملقان در سال تحصیلی
90-89 می باشد. جامعه اماری مورد مطالعه کلیه دبیران و دانش آموزانی هستند
که در سال تحصیلی 90- 89 در دبیرستانهای شبانه روزی مانه و سملقان مشغول به
کار و تحصیل اند، حجم جامعه 1177 نفر بوده که بر اساس جدول کرجسی- مرگان،
حجم نمونه 289 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده به منظور انجام تحقیق
انتخاب شده و از طریق پاسخگویی به پرسشنامه هوش هیجانی وی سینگر و پرسشنامه
سلامت عمومی گلدبرگ مورد بررسی قرار گرفتند.این تحقیق از نوع تحقیقات
کاربردی بوده و روایی یا اعتبار پرسشنامه ها از بررسی نظر کارشناسان و
متخصصان، اعتبار محتوا و استفاده از پرسشنامه های استانداردبرای طراحی
سؤالهای پرسشنامه حاصل شده است. پایایی پرسشنامه های مورد استفاده به کمک
آلفای کرونباخ ارزیابی شده است که با توجه به مناسب بودن مقادیر آلفای
کرونباخ اعتبار درونی ابزار مورد تأیید قرار گرفته است. در ارتباط با
جامعه مورد مطالعه یک فرضیه اصلی وپنجفرضیه فرعی مطرح شد که با استفاده از
داده های به دست آمده از پرسشنامه ها و آزمون های آماری مورد بررسی قرار
گرفتند.نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق نشان می دهد که
در فرضیه اصلی بین هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزاندر سطح
فراتر از 5 درصد نيز معني دار است و گوياي ارتباط دو متغير را نشان مي دهد و
فرضيه مورد تأييد قرار گرفته است .به بيان ديگر بين اين دو متغير رابطه 
قوي و مثبت وجود دارد.همچنین نتایج حاصل از بررسی فرضیات فرعی از عدم وجود
رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه در تمامی فرضیات فرعی تحقیق یعنی مؤلفه های
هوش هیجانی (شامل: خودآگاهی، خود نظمی، خود انگیزشی، همدلی و مهارتهای
اجتماعی) و بهداشت روانی دانش آموزان خبر می دهد. میانگین نمرات هوش هیجانی
پاسخ دهندگان عدد 67/12 بدست آمد که نشان دهنده هوش هیجانی بالای پاسخ
دهندگان در گروه مورد مطالعه  می باشد.فهرست مطالب:چکیدهفصل اولمقدمهبیان مسألهاهمیت و ضرورت تحقیقاهداف تحقیقهدف اصلیاهداف فرعیفرضیات تحقیقفرضیه اصلیفرضیات فرعیمتغیرهای تحقیقمتغیر مستقلمتغیر وابستهمتغیر کنترلمتغیر تعدیل کنندهتعاریف نظری و عملیاتیتعاریف نظریتعاریف عملیاتیفصل دومبخش اول هوش هیجانیمقدمهمفهوم هوشتعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنرمفهوم هیجانمؤلفه های هیجانطبقه بندی هیجانهاپیشینه مطالعه هوش هیجانیمفهوم هوش هیجانیهوش هیجانی و بهره هوشیمهارتهای هوش هیجانیمؤلفه های هوش هیجانیهوش هیجانی و تعلیم و تربیتکاربرد هوش هیجانی در محیط کاراساس فرهنگی هوش هیجانیمدل های هوش هیجانیمدل هوش هیجانی گلمنمدل هوش هیجانی مایر و سالوویمدل هوش هیجانی بار- آنمدل هوش هیجانی دولویکس و هیگسزمینه های بحث هوش هیجانیسیستم ارتباط عصبیهماهنگی فکر و هیجانبهداشت روانیمعنی و مفهوم بهداشت روانیدیدگاه ها و نظریه ها در بهداشت روانیضرورت بهداشت روانیمشخصه های بهداشت روانی و شخصیت سالمبهداشت روانی در دوره ی نوجوانیپیشگیری و روشهای تحقیق در بهداشت روانیچگونه به بهداشت روانی خود کمک کنیم؟تعلیم اصول بهداشت روانی به آموزگارانپیشینه تجربی تحقیقتحقیقات داخلی درباره هوش هیجانیتحقیقات خارجی درباره هوش هیجانیتحقیقات داخلی درباره بهداشت روانیتحقیقات خارجی درباره بهداشت روانیتلفیق یافته های نظری و تجربیمدل نظری تحقیقفصل سوممقدمهجامعه آمارینمونه آماریعنوانروش نمونه گیریحجم نمونهطرح پژوهشابزار جمع آوری داده هاپرسشنامه هوش هیجانیپرسشنامه سلامت روانیروایی پرسشنامه هاپایاییروش اجرای آزمونروش نمره گذاریروش تجزیه و تحلیل داده هافصل چهارممقدمهتوصیف داده هاآزمون همبستگی برای فرضیه های اصلی و فرعیآزمون همبستگی برای متغیر های اصلی و فرعیآزمون تی برای فرضیه های اصلی و فرعیآزمون رگرسیون برای فرضیه های اصلی و فرعیفصل پنجمنگاهی اجمالی به سیر تحقیقبحث و نتیجه گیری و تفسیر هر یک از نتایجنتایج بر اساس فرضیه اصلی تحقیقنتایج بر اساس فرضیات فرعی تحقیقبحث و نتیجه گیریمحدودیت های پژوهشپیشنهادات پژوهشفهرست مراجعمنابع فارسیمنابع انگلیسیفهرست جداول:2-1 مهارتهای هوش هیجانی از نظر گلمن 3-1 نمره گذاری سوالات پرسشنامه هوش هیجانی 3-2 سوالات مرتبط با هر یک از مولفه های هوش هیجانی  3-3 ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق  3-4 مدل نمره گذاری لیکرت  4-1 آماره توصیفی مربوط به جنسیت 4-2 آماره توصیفی مربوط به میزان تحصیلات 4-3 آماره توصیفی مربوط به سن 4-4 آماره توصیفی مربوط به سمت آزمون شونده 4-5 آماره توصیفی مربوط به وضعیت تأهل  4-6 آماره توصیفی مربوط به نام دبیرستانها  4-7 آماره توصیفی مربوط به متغیرهای جانبی 4-8  آماره توصیفی مربوط به متغیر های اصلی4-9 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی و بهداشت روانی 4-10 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین خودآگاهی و بهداشت روانی 4-11 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین خودنظمی و بهداشت روانی  4-12 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین خودانگیزشی و بهداشت روانی 4-13 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین همدلی و بهداشت روانی  4-14 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین مهارتهای اجتماعی و بهداشت روانی 4-15 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی تحصیلات نسبت به هوش هیجانی4-16 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی سن نسبت به هوش هیجانی4-17 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی جنسیت نسبت به هوش هیجانی 4-18 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی سمت نسبت به هوش هیجانی     4-19 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی وضعیت تاهل  نسبت به هوش هیجانی4-20 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیر جانبی نام دبیرستان نسبت به هوش هیجانی 4-21 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی تحصیلات نسبت به بهداشت روانی 4-22
خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی سن نسبت به بهداشت
روانی    4-23 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی جنسیت نسبت
به بهداشت روانی        4-24 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی سمت نسبت به بهداشت روانی    4-25 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی وضعیت تاهل نسبت به بهداشت روانی        4-26 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیر جانبی نام دبیرستان نسبت به بهداشت روانی        4-27 آزمون t مستقل میانگین نمرات هوش هیجانی و بهداشت رواني4-28 آزمون t مستقل میانگین نمرات خودآگاهی و بهداشت رواني4-29 آزمون t مستقل میانگین نمرات خودنظمی و بهداشت رواني4-30 آزمون t مستقل میانگین نمرات خودانگیزشی و بهداشت رواني4-31 آزمون t مستقل میانگین نمرات همدلی و بهداشت رواني4-32 آزمون t مستقل میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی و بهداشت رواني4-33 آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات  هوش هيجاني و بهداشت         4-34 نتايج آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات  خودآگاهي معلمان  بهداشت رواني        4-35 نتايج آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات  خودنظمي معلمان  و بهداشت رواني        4-36 نتايج آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات  خودانگيزشي معلمان  و بهداشت رواني        4-37 نتايج آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات  اصل مبتني بر استاندارد بودن اخلاقي همدلي و بهداشت رواني        4-38 نتايج آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات مهارتهاي اجتماعي معلمانو بهداشت رواني        فهرست نمودارها:4-1 نمودار فراوانی جمعیت  4-2 نمودار فراوانی تحصیلات 4-3 نمودار فراوانی سن افراد   4-4 نمودار فراوانی سمت آزمون شونده  4-5 نمودار فراوانی وضعیت تأهل   4-6 نمودار فراوانی نام دبیرستان 4-7  نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  هوش هيجاني و بهداشت رواني 4-8 نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  خود آگاهی و بهداشت رواني  4-9 نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  خود نظمی و بهداشت رواني 4-10 نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  خودانگیزشی و بهداشت رواني 4-11 نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  همدلی و بهداشت رواني4-12 نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  مهارت های اجتماعی و بهداشت روانيفهرست اشکال:2-1 مدل نظری تحقیق

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
تعداد مشاهده:
2116
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 123

حجم فایل:1,185
کیلوبایت

 قیمت:

22,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

محتوای فایل دانلودی:

در قالب فایل word و قابل ویرایش

برچسب ها:
پایان نامه ارشد مدیریت پایان نامه مدیریت اموزشی دانلود پایان نامه پایان نامه هوش هیجانی معلمان پایان نامه بهداشت روانی دانش آموزان رابطه هوش هیجانی و بهداشت روانی بررسی هوش هیجانی دبیران بررسی بهداشت روانی در مدارس پرسشنامه هوش هیجانی

به اشتراک بگذارید:

 • تحقیق بررسی تاثیر قسم خوردن در اثبات قتل

  تحقیق بررسی تاثیر قسم خوردن در اثبات قتل دریافت تحقیق بررسی تاثیر قسم خوردن در اثبات قتل دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت تحقیق با موضوع تاثیر قسم خوردن در اثبات قتل،در قالب DOC، در 47…

 • بررسی بیماری افسردگی و عوامل ایجاد آن

  بررسی بیماری افسردگی و عوامل ایجاد آن دریافت بررسی بیماری افسردگی و عوامل ایجاد آن دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمه: بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن…

 • پاورپوینت آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی

  پاورپوینت آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی دریافت پاورپوینت آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی،در قالب ppt و…

 • تحقیق بررسي آثار بودجه در نظام هاي اقتصادي ايران و ترکيه

  تحقیق بررسي آثار بودجه در نظام هاي اقتصادي ايران و ترکيه دریافت تحقیق بررسي آثار بودجه در نظام هاي اقتصادي ايران و ترکيه دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسي آثار بودجه…

 • سه رساله درباره زندگي و مبارزه سيد جمال الدين اسد ابادي

  سه رساله درباره زندگي و مبارزه سيد جمال الدين اسد ابادي دریافت سه رساله درباره زندگي و مبارزه سيد جمال الدين اسد ابادي دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت مقدمه:حكما گفته‌اند كه‌ ابراز حق‌شناسي‌…

 • تحقیق روانشناسی عشق

  تحقیق روانشناسی عشق دریافت تحقیق روانشناسی عشق دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع روانشناسی عشق،در قالب Word و در 64 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :برای انسان رسیدن…

 • پاورپوینت فصل دوم گفتار 2 زیست کلاس دوازدهم

  پاورپوینت فصل دوم گفتار 2 زیست کلاس دوازدهم دریافت پاورپوینت فصل دوم گفتار 2 زیست کلاس دوازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع فصل دوم گفتار 2 زیست ،در…

 • تحقیق نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

  تحقیق نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك دریافت تحقیق نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :وجيه…

 • پاورپوینت روان شناسی اجتماعی

  پاورپوینت روان شناسی اجتماعی دریافت پاورپوینت روان شناسی اجتماعی دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع روان شناسی اجتماعی ،در قالب ppt و در 254 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء…

 • تحقیق رئولوژی

  تحقیق رئولوژی دریافت تحقیق رئولوژی دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت فسمتی از متن:نيوتن  (1727-1642) اولين فردي بود كه برای مدل كردن سيالات با آنها برخوردی كاملاً علمی نمود. وی در قانون دوم مقاومت خود،…

 • پاورپوینت درس نهم بازتولید هويت اجتماعی

  پاورپوینت درس نهم بازتولید هويت اجتماعی دریافت پاورپوینت درس نهم بازتولید هويت اجتماعی دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس نهم بازتولید هويت اجتماعی،در قالب ppt و در 8…

 • پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی کلاس هشتم

  پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی کلاس هشتم دریافت پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی کلاس هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع درس ششم زبان انگلیسی ،در قالب ppt و…

 • گزارش کارآموزی رشته مهندسی سرامیک

  گزارش کارآموزی رشته مهندسی سرامیک دریافت گزارش کارآموزی رشته مهندسی سرامیک دسته بندي : فنی و مهندسی » سرامیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:سراميک فيزيکی درباره ساختار مواد سراميكی و خواص آن ها بحث می كند . اصولاً مواد…

 • تحقیق انواع ابرها

  تحقیق انواع ابرها دریافت تحقیق انواع ابرها دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع انواع ابرها،در قالب Word و در 42 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :به طور كلي، انواع مهم ابرها…

 • تحقیق در مورد جنگ الكترونيك

  تحقیق در مورد جنگ الكترونيك دریافت تحقیق در مورد جنگ الكترونيك دسته بندي : کارآفرینی » برق و الکترونیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمه: براي دستيابي و امكان برقراري ارتباط امن بين يگانها مي توان از روشها و تكنولوژيهاي…

 • تحقیق مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل

  تحقیق مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل دریافت تحقیق مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت قسمتی از متن:افزايش تعداد چكهايي كه بدون پيش بيني محل آن…

 • پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی محل پروژه شهرستان بوشهر

  پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی محل پروژه شهرستان بوشهر دریافت پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی محل پروژه شهرستان بوشهر دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تنظیم شرایط محیطی محل پروژه شهرستان بوشهر،با فرمت…

 • پروژه آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق

  پروژه آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق دریافت پروژه آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق دسته بندي : علوم پایه » آمار جزئیات و دریافت چکیده:يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن…

 • تحقیق طناب بازی

  تحقیق طناب بازی دریافت تحقیق طناب بازی دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع طناب بازی،در قالب Word و در 11 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :در رابطه با پیدایش طناب…

 • تحقیق آموزش عکاسی

  تحقیق آموزش عکاسی دریافت تحقیق آموزش عکاسی دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت توضیحات:آموزش عکاسی ، مقاله ای فوق العاده مفید برای کسانی که میخواهند به یک عکاس حرفه ای شوند.آموزش عکاسی از سطح…

 • شیپ فایل حوضه آبریز کویر ابرکوه – سیرجان

  شیپ فایل حوضه آبریز کویر ابرکوه – سیرجان دریافت شیپ فایل حوضه آبریز کویر ابرکوه – سیرجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی حوضه آبریز  کویر ابرکوه – سیرجانحوضه آبریز کویر ابرکوه – سیرجان،…

 • طرح توجیهی تولید كاتاليست كانورتور

  طرح توجیهی تولید كاتاليست كانورتور دریافت طرح توجیهی تولید كاتاليست كانورتور دسته بندي : کارآفرینی » صنایع شیمیایی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)  تولید كاتاليست كانورتور که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده…

 • تحقیق مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا

  تحقیق مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا دریافت تحقیق مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :در حال حاضر، مبارزه عليه بزهكاري اطفال موجب يك نگرانی عمومي…

 • تحقیق شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

  تحقیق شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم دریافت تحقیق شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع شرايط ضمن عقد يا عقد خارج…

 • پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي )

  پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي ) دریافت پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي ) دسته بندي : علوم انسانی » بیمه جزئیات و دریافت مقدمــه:وضعيت جغرافيايي وطبيعي ايران به…

 • تحقیق مفهوم ارتفاع و پستى و بلندى در جفرافیا

  تحقیق مفهوم ارتفاع و پستى و بلندى در جفرافیا دریافت تحقیق مفهوم ارتفاع و پستى و بلندى در جفرافیا دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع مفهوم ارتفاع و پستى و بلندى در…

 • پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی

  پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی دریافت پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال مدیریت بازرگانی، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ…

 • طرح توجيهی خدمات رايانه و مشاوره مديريت

  طرح توجيهی خدمات رايانه و مشاوره مديريت دریافت طرح توجيهی خدمات رايانه و مشاوره مديريت دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت مقدمه:تداوم حيات هر بنگاه اقتصادي ، در وهله اول به توانايي آن نهاد در…

 • تحقیق جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز

  تحقیق جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز دریافت تحقیق جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع جامعه شناسي و اقتصاد و…

 • پاورپوینت تاریخچه حجاب

  پاورپوینت تاریخچه حجاب دریافت پاورپوینت تاریخچه حجاب دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخچه حجاب،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان چادگان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان چادگان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان چادگان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چادگان (واقع در استان اصفهان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • گزارش کارآموزی شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

  گزارش کارآموزی شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان دریافت گزارش کارآموزی شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان دسته بندي : فنی و مهندسی » نساجی جزئیات و دریافت بخشی از مقدمه:شركت سهامي نخريسي و نساجي خسروي خراسان به عنوان يكي…

 • تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

  تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران دریافت تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت مقدمه:صنعتي شدن محور توسعه است. شايد بتوان…

 • نقشه ی بخش های شهرستان کوثر

  نقشه ی بخش های شهرستان کوثر دریافت نقشه ی بخش های شهرستان کوثر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان کوثر (واقع در استان اردبیل)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

 • پاورپوینت موزه دنور آمریکا

  پاورپوینت موزه دنور آمریکا دریافت پاورپوینت موزه دنور آمریکا دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع موزه دنور آمریکا،با فرمت ppt و در 29 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :زندگینامه دانیل لیبسکیندلیبسکیند…